Re: A Lute of Jade

[掲示板: 英語で趣味を楽しむ -- 最新メッセージID: 1603 // 時刻: 2022/8/16(15:15)]

管理用 HELP LOGIN    :    :


上へ上へ | 前のメッセージへ前のメッセージへ | 次のメッセージへ次のメッセージへ | ここから後の返答を全表示ここから後の返答を全表示 | 返答を書き込む返答を書き込む | 訂正する訂正する | 削除する削除する

1594. Re: A Lute of Jade

お名前: 柊
投稿日: 2020/1/5(13:11)

------------------------------

Ch`u Yuan 屈原 Qu Yuan
Wang Seng-ju 王僧孺?
Ch`en Tzu Ang 陳子昂 Chen Zi’ang
Sung Chih-Wen 宋之問 Song Zhiwen
Kao-Shih 高適 Gao Shi
Meng Hao-jan 孟浩然 Meng Haoran
Ch`ang Ch`ien 常建 Chang Jian
Ts`en-Ts`an 岑参 Chen Shen
Tu Fu 杜甫 Du Fu
Li Po 李白 Li Bai
Wang Ch`ang-ling 王昌齢 Wang Changling
Chang Chih-ho 張志和 Zhang Zhihe
Chang Jo-hu 張若虚
T`ung Han-ching 童翰卿
Po Chu-i 白居易 Bai Juyi
Li Hua 李華
Ssu-K`ung T`u 司空図or 司空曙
Ou-Yang Hsiu of Lu-ling 欧陽脩 Ouyang Xiu


▲返答元

▼返答


Maintenance: SSS 事務局
KINOBOARDS/1.0 R7.3: Copyright © 1995-2000 NAKAMURA, Hiroshi.