Re: More Translations from the Chinese

[掲示板: 英語で趣味を楽しむ -- 最新メッセージID: 1603 // 時刻: 2022/8/19(09:01)]

管理用 HELP LOGIN    :    :


上へ上へ | 前のメッセージへ前のメッセージへ | 次のメッセージへ次のメッセージへ | ここから後の返答を全表示ここから後の返答を全表示 | 返答を書き込む返答を書き込む | 訂正する訂正する | 削除する削除する

1593. Re: More Translations from the Chinese

お名前: 柊
投稿日: 2020/1/5(13:08)

------------------------------

CH‘U YÜAN [_Fourth Century B.C._] 屈原 Qu Yuan
Wang Wei [_A.D. 699-759_] 王維
Li Po 李白 Li Bai
PO CHU-I 白居易 Bai Juyi
YÜAN CHEN [_A.D. 799-831_] 元稹 Yuan Zhen
PO HSING-CHIEN [_A.D. 799-831_] [_Brother_ of Po-Chü-i] 白行簡 Bai Xingjian
WANG CHIEN [_c. A.D. 830_] 王建 Wang Jian
OU-YANG HSIU [_b. 1007; d. 1072_] 欧陽脩 Ouyang Xiu


▲返答元

▼返答


Maintenance: SSS 事務局
KINOBOARDS/1.0 R7.3: Copyright © 1995-2000 NAKAMURA, Hiroshi.